'Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?'
(De Dijk)

Nederlands / Frysk

 

 

Wa binne wy?

Froulju mei hert foar it berop útfeartfersoarger of sa as wy dat sizze: boade. Wy fertelle jo mear oer ús sels as jo op ús namme klikke:
Anne Joosse, Clary Leegstra

Wy metten elkoar tidens de oplieding. De leafde foar it fersoargjen en begelieden fan útfearten hat makke, dat wy ús persoanlike motivaasje en ûnderfining tapast hawwe yn ien bedriuw:

UITVAART FRYSLÂN

Wy binne in team dat elkoar sterker makket en ynspirearjet. Wy binne ús der fan bewust dat útfeartsbegelieding maatwurk is en dat elkenien op syn eigen wize ôfskied nimt fan de ferstoarne. Wy binne respektfol nei jo libbensskôging of tsjerke.
Us oprjochte belutsenens stiet yn alle gefallen foarop.