'Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?'
(De Dijk)

Nederlands / Frysk

 

 

Anne Joosse

Myn namme is Anne Joosse en ik wenje yn it súden fan Fryslân.
It wurk fan útfeartbegelieder is foar my sa spesjaal om’t ik yn in hiele koarte tiid tige yntinsyf mei jo, as neibesteande, gearwurkje. Om sa tot in bliuwend oantinken te kommen,
dy ’t rjocht docht oan de ferstoarne en treast jout oan jo. De dagen foar de plechtichheid hâld ik safolle as mooglik kontakt mei jo om alles goed ôf te stimmen.

Fertriet is de kearside fan leafde

Mei Clary fersoargje ik útfearten yn Fryslân mar ek dêr bûten. Wy helpe, stypje en ynspirearje elkoar en wurkje neffens deselde wearden en noarmen. Ek as wy elkoar ferfange, binne jo der wis fan, dat wy jo deselde fakmanskip biede.