'Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?'
(De Dijk)

Nederlands / Frysk

 

 

Petear foarôf

Wolle jo mei ús prate oer de mooglikheden foar in útfeart?

Binne der fragen oer de útfeartfersekering?

Ha jo fragen by of nei it ynfollen fan it útfeartwinskenboekje?

Ha jo der ferlet fan om foarôf efkes te praten mei ien fan ús?

Komt der yn ’t koart in ein oan jo libben? In foargesprek, ek wol gesprek by ’t libben neamd, kinne jo sa by ús oanfreegje. Wy nimme de tiid om antwurd te jaan op alle fragen dy ’t jo hawwe en lizze foar jo de wichtige saken fêst.

Belje of mail ús en wy nimme sa gau mooglik kontakt mei jo op.