'Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?'
(De Dijk)

Nederlands / Frysk

 

 

Neisoarch

In pear wiken nei de útfeart komme wy efkes by jo, as neibesteande, op besite om te freegjen hoe as it no mei jo giet.

Dan freegje we jo ek nei jo ûnderfining yn de perioade fan ôfskied nimmen en hoe ’t jo de gearwurking mei ús fûn hawwe.

Wy stean ek foar jo klear om jo te ynformearjen oer praktyske saken wêr ’t jo nei in ferstjerren mei te meitsjen krije.

Hjir binne in pear websides wêr ’t jo miskien wat oan hawwe:
www.levennahetleven.nl/ (biologysk ôfbrekberre urnen)
www.lieve-engeltjes.nl (ynternet lotgenoaten groep)
www.achterderegenboog.nl (foar bern dy’t yn rou binne)
Mereltje en de dood (fideo troch Nicolien Opdam)
www.humanitas.nl (roubegelieding)