'Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?'
(De Dijk)

Nederlands / Frysk

 

 

De útfeart fan bern

‘wat kin ik foar dy dwaan?
wat kin ik foar dy wêze?'

Binne der wurden, binne der gebaren dy ’t treast jouwe as in bern ferstoarn is?

Ofskied nimme moatte fan in bern is net te hurdzjen, net mei wurden te sizzen. Is it ferstjerren ferwachte of folslein ûnferwachte, it is en bliuwt in swiere klap dy ’t jo libben foar altyd feroaret.

Wy binne der foar jo.
En tinke mei jo mei oer in passend ôfskied.