'Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn?'
(De Dijk)

Nederlands / Frysk

 

 

Kondoléânsjes

Troch hjir info@uitvaartfryslan.nl oan te klikken, kinne jo ús daliks in email stjoere. Hjir kinne jo in berjocht fan dielnimming skriuwe foar de famylje fan de ferstoarne.

Wy fersykje jo om yn dizze mail ek de namme fan de famylje, wêr ’t berjocht foar bestimd is en de namme fan de ferstoarne te setten.
De mail kinne jo op de gebrûklike manier nei ús ferstjoere.

Jo berjocht wurdt net iepenbier makke.
Wy soargje der foar dat de famylje jo kondoléânsje krijt.